محسن شریعت

استفتاء جدید از مقام معظم رهبری (دام عزه )

اشتغال در بانکهای غیر اسلامی ُس: ایا اشتغال در بانکهای غیر اسلامی که تمام سرمایه ان متعلق به غیر مسلمین است جایز است ؟ ج:کار کردن در بانک های غیر اسلامی اگر بنحوی با معاملاتی که شرعا حرام هستند مر تبط نباشند اشکال ندارد

ادامه نوشته »

پاسخ به برخی سوالات شرعی

-ازدواج موقت با اهل سنت ایا یک شیعه می تواند با یک سنی عقد متعه انجام دهد ؟ با توجه به اینکه بردران   ا هل سنت عقد موقت را قبول ندارند ؟ اگر طرفین ازدواج معتقد به صحت شرعی عقد متعه نباشند  وقصد جدی در انشاء عقد نداشته باشند  چنین عقدی محکوم به صحت نیست

ادامه نوشته »