نگار عشق توسط محسن شریعت

این کتاب که برای عمره دانشجوئی سال 1386تهیه گردیده است شامل هشت درس درخصوص
1-امادگی زیارت وتذکرات ضروری برای زائران
2–احکام تطبیقی
3- تاریخ سیاسی عربستان واعتقادات وهابیت 4
– اداب زیارت ومستحبات در مدینه منوره ومکه مکرمه و شرح اماکن مقدسه
5-فلسفه و عرفان اعمال عمره
6- دو ویزه نامه زیارت دوره در مدینه ومکه
7-جدول ختم قران در طول سفر عمره
8-قسمت ثبت خاطرات
9-دفتر چه ثبت خاطرات
10 چهل سئوال تستی از متن کتاب وپاسخنامه
11-قسمت ثبت نشانی همسفران میباشد
برای تهیه این کتاب بنشانی اینترنتی info@kadeh-mt.comlمکاتبه نمائید


ژانر: حج
Previous Reviewمیعاد نور توسط محسن شریعت